У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

"АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование и седалище

Чл.1 Наименованието на Сдружението е "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ".

Чл.2 Седалище и адрес на управление на Сдружението е в област Бургаска, община Бургас, гр.Бургас, к-с „Славейков” бл.5, вх.3, ап.8.

Чл.З "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" е учредено за неопределен срок.

ІІ. СТАТУТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Статут

Чл.4 (1) "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" е българско юридическо лице с нестопанска цел, обединяваща лица, които признават настоящия устав.

(2) "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" е организация за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и разходва имуществото си за подпомагане и развитие на управлението, обслужването и поддръжката на етажната собственост.

Цели и средства за постигането им

Чл.5 (1) "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" има за цел : да подпомага домоуправителите в тяхнатя дейност; да запознава гражданите с нормативните документи, които са свързани с управлението на етажната осбственост; да предизвиква обсъждане на закона за етажната собственост; да организира търгове за намиране на изпълнители на ремонтни дейности и дейности по поддръжка и почистване на етажна собственост с оглед осигуряване на евтини и същевременно качествени оферти; да създаде и поддържа база данни с информация за фирми и специалисти специалисти в областта на управлението и поддръжката на етажната собственост; да предоставя обучение и консултации със специалисти – юристи, представители на общината и др.; да създава условия за развитието на отношенията свързани с управлението и поддръжката на етажната собственост, чрез привличане на обществеността, насърчаване на активност и самоинициатива на гражданите, както и подготовка на висококвалифицирани домоуправители; да се застъпва и да отстоява пред обществени, държавни органи и трети лица за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на домоуправители и собственици в етажни собственостти; да отстоява и защитава човешките и гражданските им права и свободи от каквито и да са посегателства и ограничения; да осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща стопанска дейност със сродни, национални и чуждестранни организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели, да осъществява връзки и обмяна на опит в областта на управлението и поддръжката на етажната собственост за изучаване и използване на постиженията им.

(2)Средствата за постигане на целите са: привличане на обществеността, насърчаване на активност и самоинициатива на гражданите, подготовка на висококвалифицирани домоуправители чрез организиране на обучения,организирне на търгове и конкурси за намиране на изпълнители на ремонтни дейности и дейности по поддръжка и почистване на етажна собственост; създаване и поддържане на база данни с информация за фирми и специалисти в областта на управлението и поддръжката на етажната собственост; разработване на документи, книги и уебсайт с необходимата информация в помощ на домоуправителите и етажните собственостти.

Принципи

Чл.6 "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" се изгражда на принципите на:

 1. Равенство, взаимно уважение между членовете, без оглед раса, религия, партийна принадлежност;

 2. Право на глас на всеки член, участие в управлението на клуба, както и правото да бъде информиран за дейността му;

 3. Отчетност;

 4. Участие в обучения, курсове и семинари.

III.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛ.7 "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" :

- подпомагане и развитие на управлението и поддръжката на етажната собственост;

- подготовка на домоуправители;

- организиране на обучения на домоуправители;

- организиране на курсове и семинари за разясняване и запознаване с нормативните актове, които са свързани с управлението на етажната осбственост;

- осигуряване на друга дейност, свързана с развитието на управлението и поддръжката на етажната собственост.

IV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл.8 "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" набира средства от:

1 .Членски внос и индивидуални и колективни такси;

2. Приходи от предоставени услуги на граждани;

3. Дарения и спонсорство;

4. Предоставени средства от държавата;

5. Управление на собствено имущество;

6. Предоставени средства от международни организации;

7. Други приходи по предмета на дейност.

V. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл.9 Членството в сдружението е доброволно. Членовете се обединяват около идеята за подпомагане и развитие на управлението, обслужването и поддръжката на етажната собственост и признават настоящия Устав.

Чл.10 Всеки член на сдружението има право да участва в управлението, да бъде информиран за дейността му, да се ползва от имуществото му по реда, установен н Устава и Закона.

Чл.11 (1) Всеки член на сдружението е длъжен да спазва настоящият Устав, да участва в дейността на сдружението, да внася определения от Управителния съвет членски внос.

(2) Членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението.

(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на сдружението.

Приемане в членство

Чл.12 (1) Приемането на нов член на сдружението става въз основа на писмена молба до Управителния съвет, подписана от лицето, което иска членство.

(2) Молбата трябва да съдържа:

 1. Трите имена, ЕГН и точен адрес;

 2. Текст, в който да се упоменава, че ще спазва Устава на сдружението.

Чл.1З (1) Управителният съвет може да отложи вземането на решение по молбата за членство, ако последната не отговаря на посочените в чл.12 изисквания.

 1. Ако Управителният съвет реши, че молбата за членство отговаря на всички изисквания, то я удовлетворява.

 2. Решенията на Управителния съвет по предходната алинея могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание.

Чл.14 Учредителите на сдружението се считат за членове с подписването на учредителния протокол.

Временно отстраняване и прекратяване на членство

Чл.15 (1) Член на сдружението, който не е заплатил членския си внос за дадена календарна година до 30 април на същата, автоматически се отстранява, докато не уреди посоченото задължение.

 1. В течение на срока за временно отстраняване, членът няма право на глас в заседанията на Общото събрание, не може да участва в мероприята, организирани от или чрез сдружението.

 2. С внасяне на членския внос по ал.1, членът възстановява автоматически всички си права на редовен член.

 3. Член на сдружението, временно отстранен от членство по реда на ал. 1, който не уреди финансовите си задължения до края на годината, за която се отнасят, автоматически отпада от членство.

Чл.16 (1) Членството в сдружението се прекратява:

 1. С мотивирана писмена молба, отправена до Управителния съвет;

 2. С прекратяването на сдружението като юридическо лице;

 3. При отпадане на членство по реда на чл. 15;

4. С изключване. Управителният съвет може да изключи член на сдружението за системно нарушаване на принципите и задълженията, установени в настоящият Устав, както и поради сериозно престъпване на общоприети принципи на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. По същия ред може да бъде изключен член на сдружението поради виновно причинени вреди на сдружението или на отделни негови членове.

(2) Членът, чието членство е прекратено, престава да бъде член на сдружението. За да бъде отново приет, той трябва да подаде нова молба за прием.

VI. УСТРОЙСТВО

Чл.17 "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" има следното устройство:

1. Общо събрание;

2. Управителен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 18 (1) Общото събрание е върховен колективен орган на сдружението. Общото събрание се състои от членовете на сдружението.

Права на общото събрание

Чл. 19 (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава;

2. Приема и други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;

5. Приема основни насоки и програми за дейността на сдружението;

6. Приема бюджета на сдружението;

7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и го освобождава от отговорност;

8. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на законите, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходното решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по - късно от една година от датата на вземането на решението.

(5) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрация от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на Общо събрание

Чл.20 (1) Общо събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалище на сдружението по писмено искане на членовете или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива то се свиква. Поканата се съобщава срещу подпис на всеки един от членовете на Сдружението и се поставя на място за обявления в помещението на адреса на управление на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(3) Редовно общо събрание се провежда задължително веднъж годишно.

Кворум

Чл.21 Общото събрание е редовно, ако на него са представени повече от половината от всичките му членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Гласуване

Чл.22 (1) Всеки член на сдружението има право на един глас в Общото събрание.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а/, или роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия — до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

(3) Преупълномощаване не се допуска.

Вземана не решения

Чл.23 (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл.19, ал.1, т.1 и 6 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Решенията по чл.19, ал.1, т.4 се приемат с мнозинство 2/3 от всички членове на Общото събрание.

(4) Ако при избора на Секретар и членове на Управителния съвет кандидатите получили необходимото мнозинство са повече от предварително определение брой, за избрани се считат получилите най-много гласове.

(5) Общото събрание взема решения, чрез явно гласуване, освен в случаите, когато реши гласуването по даден въпрос от дневния ред да бъде тайно.

(6) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

УПРАВИТИЛЕН СЪВЕТ

Състав

Чл.24 (1) Управителният съвет е управителният орган на сдружението, състоящ се от3(три) члена.

(2) Управителният съвет се състои от:

1. Председател на Управителния съвет, който е и председател на сдружението и членове.

2. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години.

Правомощия

Чл.25 Управителният съвет:

1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. Разпорежда се с имуществото на сдружението;

3. Определя размера и сроковете за плащане на членски внос;

4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. Определя реда и правилата и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

7. Взема решение за участие на сдружението в други организации с нестопанска цел;

8. Взема решения за приемане и за изключване на членове на сдружението;

9. Избира и освобождава Председателя на Управителния съвет на сдружението

10. Взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

11. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Представителна власт

Чл.26 "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" се представлява от Председателя на Управителния съвет.

Заседания на Управителния съвет

Чл.27 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на сдружението. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателя не свика заседание на Управителния съвет в едномесечен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свиква чрез писмени покани, изпратени до членовете на Управителния съвет най - малко една седмица преди провеждане на заседанието с оповестяване на дневния ред, мястото и датата на провеждането. Уведомяването може да стане и по телефона.

(3) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината му членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.25, т.2 и т.6, както и решенията по ликвидацията - с мнозинства от всички членове.

(6) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Председател

Чл.28 Председателя се избира от Управителния съвет. Председателят ръководи и представлява сдружението пред физически и юридически лица. Председателят се отчита за своята дейност пред Общото събрание и Управителният съвет. Същият разпределя бюджета на сдружението.

Предсрочно освобождаване на Управителния съвет

Чл.29 (1) Всеки член на Управителния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание, ако:

1. Важни съображения, свързани с дейността на сдружението наложат това;

2. Възникнат конкретни законови пречки за участието му в Управителния съвет, или системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия Устав, или извършва закононарушения, или други дейности, с които може да увреди доброто име на сдружението.

(3) Всеки член на Управителния съвет може да го напусне с писмена молба до Управителния съвет, но освобождаването му става с решение на Общото събрание.

VП. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл.ЗО (1) "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" е задължено да води книга за протоколите на колективните си органи. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Сдружението изготвя доклад за дейността веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. Съществените дейности на сдружението, изразходваните за тях средства, връзките им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;

2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3.Финансовия резултат.

VIII. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл.31 "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за постигане на посочените в този Устав цели.

Чл.32 Безвъзмездното разходване на имуществото се извършва при спазване на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.ЗЗ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.19, ал.1, т.3, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението, или са сключени при общи условия, публично обявено.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.34(1) "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" се прекратява:

1. С решение на Общото събрание;

2. С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението, когато:

- не е учредено по законов ред;

- извършва дейност, която противоречи на Закона или на обществения ред и добрите нрави;

- е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по т.2 на предходната алинея се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

X. ЛИКВИДАЦИЯ И ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице. Ликвидаторът се назначава от съда в случаите на прекратяване на решение по съда.

(3) Ликвидацията се извършва при спазването на условията, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.36 Решението за разпределението на имуществото след ликвидацията се взема от Управителния съвет при вземане на решение за извършване на ликвидация.

XI. СИМВОЛИ

Чл.37 (1) "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ" има свое емблема, бланка, печат, а също така и почетен знак и значка, с които отличава своите членове. Правата върху символите на сдружението са изключителна негова собственост. Използването им от трети лица е възможно само на договорна основа.

(2) Символите и знаците, както и техните цветове се утвърждават от Управителния съвет на Сдружението.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38 За неуредените въпроси по настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и гражданското законодателство на Република България.

Чл.39 Настоящият Устав е приет от Общото събрание на "АСОЦИАЦИЯ НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ", проведено на 11.04.2011г. и влиза в сила след вписването му в регистрите на Бургаски окръжен съд.